مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96635

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15082

کارمندان فعال

مدرسه خوب764

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال