آخرین اخبار مدارس


10 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رضایی مقدم

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

النساینا اسکندری

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کریمی نیا

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)