آخرین اخبار مدارس


24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا وحدتي

1380/09/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز جوهري

1381/09/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسماء نورمحمدي

1380/09/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا خداياري

1378/09/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر چترزرين

1381/09/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حرير طاهريان

1382/09/01