آخرین اخبار مدارس


27 مهردبستان دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

14 مهردبستان پسرانه سما

18 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رضایی مقدم

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کریمی نیا

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

النساینا اسکندری

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نازنین زهرا چولكی

1385/08/04

دبستان دخترانه سما

كژال امامي

1386/08/05

دبستان پسرانه سما

آرمین خدایاری

1384/08/05

دبستان دخترانه سما

پارميدا رضائي

1388/08/07

دبستان پسرانه سما

محمدجواد ملك حسيني

1383/08/08

دبستان دخترانه سما

سنا جعفري

1385/08/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر مرادي

1378/08/08

دبستان پسرانه سما

كيان فرج اللهي

1388/08/08

دبستان پسرانه سما

كوشا كشاورز

1385/08/06

دبستان پسرانه سما

محمدطاها شريفي

1388/08/08

دبستان دخترانه سما

آنيتا نوري نژاد

1384/08/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف رستمي ده پائين

1380/08/03

دبستان دخترانه سما

كژال امامي

1386/08/05

دبستان دخترانه سما

نرگس موسوي

1386/08/07

دبستان پسرانه سما

اميررضا آقابيگي

1387/08/08

دبستان پسرانه سما

يوسف داراخاني

1387/08/02

دبستان دخترانه سما

مريم عسگري نيا

1383/08/07

دبستان دخترانه سما

پارميدا بن رشيد

1387/08/06