آخرین اخبار مدارس


29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

هوش و سرگرمی

ثریا مطهرنیا

هوش و خلاقیت

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دلارام انصاری

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا بسطامی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانیه خدامرادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)